3
 

Targeta d'usuari

 

La targeta d'usuari permet la utilització del servei de préstec i del servei d'Internet. La presentació de la targeta d'usuari és obligatòria per accedir als serveis de la biblioteca, excepte per la lectura i consulta en sala de llibres i revistes.

La targeta d'usuari és personal i intransferible. No es permet la utilització de targetes alienes, excepte en les autoritzacions previstes a la normativa.

 

Obtenció de la targeta d'usuari

   • Poden accedir a la condició d’usuaris tots els ciutadans espanyols o de països membres de la UE, i els ciutadans de països no membres de la UE que acreditin la residència a Balears.
   • La emissió del la targeta d'usuari és gratuïta.
   • Les sol·licituds de targeta d'usuari estan disponibles als taulells de la biblioteca.
   • La targeta ha de sol·licitar-se personalment, essent imprescindible complimentar les dades personals i signar l'imprès de sol·licitud. No es necessita fotografia.
   • La sol·licitud s'ha de presentar amb el DNI, targeta de residència en vigor o passaport per comprovar la identitat. Els ciutadans de països no membres de la UE que no disponguin de targeta de residència hauran de presentar el passaport amb un document acreditatiu de la seva residència a Mallorca (certificat d'empadronament, contracte de lloguer, rebut de llum...)
   • Qualsevol persona que romangui a l'illa per un temps limitat (vacances, feina temporal, estudis...), encara que no sigui resident a Mallorca, pot sol·licitar la targeta d'usuari que tindrà caràcter temporal amb caducitat als 3 mesos; aquesta podrà ser renovada fins a un any.

a) Adult

Seran usuaris adults tots els majors de 18 anys. Tenen accés a tots els serveis de les seccions d'adults de la biblioteca. També poden accedir i obtenir en préstec documents de la Sala Infantil i Juvenil.

Els adults han d'emplenar la sol·licitud de targeta d'usuari amb les seves dades personals i la seva signatura. La sol·licitud s'ha de presentar al taulell de la sala de préstec amb el DNI o targeta de residència. Descarregar sol·licitud

b) Juvenil

Seran usuaris juvenils els joves entre els 14 i els 17 anys. Tenen accés a tots els serveis de la Sala Infantil i Juvenil. Poden accedir i obtenir en préstec documents de les seccions d'adults, però no podran accedir als serveis de Internet i consulta de material audiovisual als ordenadors reservats per als usuaris adults.

Els joves han de complimentar la sol·licitud de targeta amb les seves dades personals i la seva firma, i el pare, mare o tutor ha de firmar l'autorització. La sol·licitud s'ha de presentar al taulell de la Sala Infantil i Juvenil amb el DNI o targeta de residència. Descarregar sol·licitud

c) Infantil

Seran usuaris infantils els nins i nines entre els 0 i els 13 anys. Tenen accés a tots els serveis de la Sala Infantil i Juvenil. No podran accedir a cap altre tipus de servei ni al fons documental d'altres seccions.

Els pares o tutors legals han d'emplenar la sol·licitud de targeta d'usuari infantil amb les dades personals de l'infant i la signatura de l'autorització materna, paterna o del tutor. L'autorització de l'accés al servei d'Internet és optativa, depenent del criteri familiar. La sol·licitud s'ha de presentar al taulell de la Sala Infantil i Juvenil amb el DNI o targeta de residència del pare, mare o tutor. Descarregar sol·licitud

Els infants són  l'única excepció a la norma general de sol·licitar-la personalment:

  • Els pares o tutors dels usuaris infantils estan autoritzats permanentment per sol·licitar la targeta d'usuari en nom dels seus fills.
  • Els pares o tutors d'un nin poden autoritzar a altres adults, familiars o no, a sol·licitar la targeta d'usuari infantil dels seus fills mitjançant l'autorització signada de la sol·licitud, que s'ha de presentar amb l'original o una fotocòpia del DNI o targeta de residència del pare, mare o tutor.

d) Temporal

Són usuaris temporals els usuaris no residents a Mallorca, però que romanguin a l'illa per un temps limitat (vacances, feina temporal, estudis...). Caduca als 3 mesos, i es pot renovar. Descarregar sol·licitud .

e) Col·lectiu

Seran usuaris col·lectius les entitats que tenguin la seva residència a Mallorca, com ara els centres docents de primària i secundària, ja siguin públics, concertats o privats, i les associacions o institucions sense ànim de lucre, que utilitzen els serveis de la Biblioteca per als seus objectius com a entitat.

El director de l’entitat ha d'emplenar la sol·licitud amb les dades de l’entitat, una relació de les persones autoritzades a retirar els documents en préstec (3 com a màxim), la seva signatura i el segell del centre. La sol·licitud s'ha de presentar al taulell de la sala de préstec. Per l’accés al servei de préstec la persona o persones autoritzades hauran de presentar el carnet col·lectiu juntament amb el seu DNI. En cap cas la persona autoritzada per l’entitat podrà utilitzar el préstec col·lectiu per a ús personal. Descarregar sol·licitud.

e) Altres: existeixen també altres categories d’usuaris com son:

BD: Bibliotecaris i Documentalistes, tipologia complementària al carnet personal que permet a aquests usuaris  treure tots aquells llibres que es troben a la secció BAD (en localització d’exemplars, situació física a la tercera planta).

PIB: Préstec Interbibliotecari, tipologia aplicada habitualment a altres institucions bibliotecaries que ens demanen algun exemplar del nostre fons que algun usuari ha demanat en préstec des d’altra biblioteca. S’utiliza també per fer els préstecs dels llibres del Club de Lectura.

Comparteix

FacebookTwitterRSS FeedPinterest
divendres, 14 juny 2024 . Biblioteca Pública de Palma "Can Sales"